شاخص كل     ٦٢,٦٤٨    ٨.٦    شاخص كل تالاراصلي     ٤٣,١٦١    ٥٥.٦    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٠,٩٦٩    -٢٧٠.٢    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٥٤٩    ٠.٢    شاخص صنعت     ٥٢,٠٢٠    ٧.٧    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢٠,٤٧٤    ٧١.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٢٧,٣٠٢    ٩.٦    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٤٨٨ ٠
FTSE 100 ٦,٣٦٦ (١٤)
Nikkei ١٩,٧٤٩ (١٢١)
S&P 500 ٢,٠٨٦ (٤)
Dow Jones ١٧,٧٧٣ (٢٨)
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
ذرت تحويل 9412 انبارسيد عباس ٦,٢٥٦ ٥,٢٥٦ ٥٢٥.٦
آلومتک ٥٦١ ٥٠ ٩.٧٨
پارس آريان ١,٢٦٦ ٨٤ ٧.١١
خودكفايي آزادگان ١٢,٩١٤ ٨٥١ ٧.٠٥
احیاء سپاهان ٢,٥١٦ ١٥٢ ٦.٤٣
پتروشیمی گلستان ٩٠٠ ٥٣ ٦.٢٦
تهران شيمي ٤٤,٣٢٨ ٢,٢١٤ ٥.٢٦
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٢,٦٤٧.٧       تغييرات :  ٨.٦